Strona Główna > Regulamin eHat

REGULAMIN EHAT

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu eHat funkcjonującego pod adresem www.ehat.me (dalej Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Serwis stanowi platformę służącą do przeprowadzania transakcji płatniczych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. 2014, poz. 873) wraz z usługami pomocniczymi, dla którego obsługę płatności zapewnia tpay.com.
 3. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu tpay.com i ich akceptacja.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Definicje

 1. Spółka („KIP S.A.”) – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadająca nr REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, będąca właścicielem Serwisu oraz marki eHat (kontakt: mail kontakt@ehat.me) i systemu płatności oraz marki tpay.com (kontakt przez formularz : https://tpay.com/formularz.html).
 2. Operator – właścicielem Serwisu oraz usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest Spółka. W celu skontaktowania się z Operatorem należy wysłać maila pod adres mail kontakt@ehat.me
 3. Serwis eHat – serwis internetowy prowadzony pod domeną www.ehat.me, oraz wszelkich subdomenach, poprzez który świadczone są przez Operatora Serwisu usługi opisane w Regulaminie.
 4. Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 13 rok życia, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
 5. Konto Użytkownika – wydzielona wirtualnie przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, w ramach której Użytkownik ma możliwość korzystania z pełni funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu. Dostęp do Konta Użytkownika odbywa się w drodze logowania, przy użyciu adresu e-mail i hasła. Konto Użytkownika stanowi również rachunek płatniczy Użytkownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. 2014, poz. 873). W ramach Konta Użytkownika Operator umożliwia posługiwanie się instrumentem płatniczym w postaci Usługi eHat.
 6. Login – e-mail podany przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login nie może ulec zmianie.
 7. eHat – każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe dokonując transakcji płatniczych za pośrednictwem eHat.me i jednocześnie podstawowa usługa świadczona przez Operatora Serwisu. eHat nie stanowi zbiórki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014, poz. 498).
 8. Organizator (eHat’a) – Użytkownik Serwisu, który prezentuje eHat w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.
 9. Finansujący (eHat’a) – Użytkownik Serwisu zaproszony przez Organizatora do wpłaty środków finansowych na rzecz konkretnego eHata, który jednocześnie takiej wpłaty dokonuje (Składka). Organizator eHat’a również może być Finansującym.
 10. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach Serwisu (w tym formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://ehat.me/register_or_login ) informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, odnoszące się do Użytkowników Serwisu, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 11. Umowa (eHat) – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 12. Usługi – wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu wykonywane w ramach Umowy (w ramach Serwisu).
 13. Usługa eHat – usługa świadczona przez Operatora, polegająca na wydawaniu elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Użytkownikowi składanie zleceń płatniczych oraz przeprowadzanie transakcji płatniczych przy jego użyciu; świadczona na podstawie odrębnego regulaminu.
 14. Konkursy – Usługi świadczone dodatkowo przez Operatora nieodpłatnie w ramach Umowy, w szczególności różnego rodzaju konkursy, programy premiowe, charakteryzujące się różnym okresem trwania, których warunki każdorazowo będą określane w odrębnych od niniejszego regulaminach.
 15. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
 16. tpay.com– system płatności online prowadzony przez Spółkę, za pośrednictwem którego dokonywane są wpłaty w ramach Serwisu. Realizację płatności reguluje Regulamin tpay.com, znajdujący się na stronie https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf
 17. Cennik – dokument regulujący wysokość prowizji pobieranych za wykonanie przez Operatora tych czynności, które zgodnie z Regulaminem Serwisu eHat podlegają opłacie, znajdujący się na stronie https://ehat.me/page/cennik.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie: a) połączenie z siecią Internet, b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, c) korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome, w zaktualizowanej wersji, obsługującej szyfrowane połączenia SSL i umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki cookies, d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e -mail).
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

Rejestracja w Serwisie

 1. Dla pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu i uzyskania statusu Użytkownika Serwisu konieczne jest dokonanie rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie.
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik jest zobowiązany podać: adres e-mail i hasło. Zamieszczenie pozostałych danych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, nr telefonu itp. jest dla Użytkownika fakultatywne, jednak może znacznie poprawić funkcjonalność Serwisu. Wprowadzenie ww. danych będzie możliwe w ustawieniach Konta Użytkownika.
 3. W celu dokonania rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Zaloguj przez Facebook" i dokonać logowania do serwisu Facebook.com udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych osobowych: adresu e-mail, imienia, nazwiska, a następnie ustalić hasło do Konta za pomocą formularza, do którego kieruje korespondencja wysłana na podany w powyższy sposób adres e-mail. Potwierdzając zgodę na pobranie z serwisu Facebook.com danych osobowych Użytkownik jednocześnie składa oświadczenia wskazane w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że: a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, b. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu, c. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są aktualne i prawdziwe, d. wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, e. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, f. akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, określonym szczegółowo w Regulaminie Serwisu, g. wyraża zgodę na udział w Konkursach.
 5. Posłużenie się w procesie rejestracji nieprawdziwymi danymi lub informacjami albo posłużenie się cudzymi danymi może podlegać odpowiedzialności karnej i cywilnej.
 6. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie utworzenia Konta Użytkownika na podany w procesie rejestracji adres e-mail wraz z linkiem weryfikacyjnym.
 7. Konto użytkownika staje się dostępne po poprawnym zalogowaniu poprzez podanie Loginu oraz wprowadzenie hasła. Dla pełnej funkcjonalności serwisu wymagane jest dokonanie weryfikacji Użytkownika za pomocą linku weryfikującego, o którym mowa powyżej.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania należytej ostrożności podczas każdego logowania na Konto Użytkownika i do nieudostępniania danych umożliwiających logowanie się w Serwisie osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego powodu wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się w Serwisie, w tym Loginu lub hasła oraz telefonu komórkowego służącego do weryfikacji wypłat, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić o tym Operatora.
 9. Nie jest możliwe posiadanie więcej, niż jednego Konta Użytkownika.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Wraz z akceptacją Regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Operatorem Serwisu.
 2. W ramach Serwisu Operator udostępnia wirtualną przestrzeń do organizacji i przeprowadzania eHat-ów na zasadach określonych w Regulaminie oraz, w szczególności: a. dokonywania transakcji płatniczych w postaci Składek przez Finansujących eHat, b. komentowania eHat-ów, c. wysyłania wewnętrznych wiadomości między Użytkownikami, d. przesyłania Operatorowi sugestii dotyczących Serwisu.
 3. W ramach Serwisu Operator organizuje Konkursy, których uczestnikiem jest każdorazowy Użytkownik Serwisu.
 4. Operator wykonuje usługi płatnicze zlecane przez Użytkowników Serwisu, za pośrednictwem tpay.com.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu, jeśli wyrazi na to zgodę, otrzymuje od Operatora Newsletter. Zapis na newsletter odbywa się w trakcie rejestracji Konta Użytkownika poprzez oznaczenie odpowiedniego pola aktywującego newsletter. Zapis na newsletter jest dobrowolny.
 6. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w tygodniu, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając odpowiedni link znajdujący się w każdym Newsletterze.
 8. Operator umożliwia korzystanie z instrumentu płatniczego w postaci Usługi eHat. Zasady korzystania z instrumentu płatniczego znajdują się w Regulaminie Usługi eHat, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Organizacja i finansowanie eHat-ów

 1. W ramach Serwisu Operator udostępnia Użytkownikom przestrzeń oraz narzędzia na pozyskiwanie Składek na realizację eHat-ów.
 2. Dany eHat jest dostępny dla określonego przez Organizatora eHat’a kręgu adresatów, którzy są zapraszani przez Organizatora do wzięcia udziału w danym eHacie. Zaproszeni mogą zostać zarówno Użytkownicy jak i osoby nie będące Użytkownikami.
 3. Finansującym może być jedynie Użytkownik Serwisu, w tym Organizator danego eHat’a. Osoba zaproszona do udziału w eHacie, a nie będąca Użytkownikiem, może wziąć udział w eHacie po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
 4. Składki na realizację eHat-ów wpłacane są przez Finansujących i gromadzone przez Operatora na rachunku płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011, Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.).
 5. Gromadzone środki finansowe ze Składek przypisywane są do danego eHat’a i mogą być wydatkowane tylko przez Organizatora. Za ewentualne roszczenia Finansujących związane z wydatkowaniem środków przez Organizatora eHat’a Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Organizator wystawiając w Serwisie eHat ma obowiązek określić jego kategorię i cel oraz zaprosić do udziału w eHacie określone osoby. Fakultatywnie możliwe jest: a. Określenie kwoty Składki (poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola w formularzu zakładania eHata), b. Wskazanie terminu zakończenia eHat-a (poprzez wybranie konkretnej daty w kalendarzu), c. Dodanie ankiety do eHat-a d. Dodanie obrazu (w formacie PNG/JPG/GIF/BMP mniejszego niż 2MB) identyfikującego eHat.
 7. Minimalna wartość eHat-a wynosi 2,00 zł. Minimalna kwota Składki wynosi 1,00 zł.
 8. Składki wpłacane przez Finansujących na realizację eHatów przechowywane są przez Operatora do dnia wydatkowania wszystkich pozyskanych środków. Organizator zobowiązuje się wydatkować wszystkie zgromadzone środki przypisane do danego eHat’a zgodnie z warunkami zorganizowanego przez siebie eHat’a.
 9. Składka może być wpłacona przez Finansującego na eHat: a. z Konta Użytkownika, b. transakcją płatniczą z konta bankowego poprzez tpay.com, c. w przyszłości udostępniona zostanie możliwość wpłaty przy użyciu kart płatniczych.
 10. Organizator może dowolnie edytować eHat’a za wyjątkiem zmiany kategorii. Możliwe jest także dowolne usuwanie przez Organizatora osób zaproszonych do wzięcia udziału w eHacie. W przypadku usunięcia osoby, która wpłaciła już Składkę na dany eHat, kwota tej Składki zwracana jest na jej Konto Użytkownika.
 11. W przypadku zebrania całej wartości eHat’a przed terminem zakończenia eHat’a organizator może zakończyć eHat i postępować dalej zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 13 niniejszego rozdziału.
 12. W przypadku zgromadzenia pełnej Wartości eHat’a w określonym terminie Organizator może: a. Zlecić wypłatę na swój rachunek bankowy, b. Dokonać zakupu w sklepie partnerskim Serwisu eHat, c. Zlecić zwrot Składek Użytkownikom na Konta eHat.
 13. W przypadku niezgromadzenia pełnej Wartości eHat-a w określonym przez Organizatora terminie zakończenia eHat’a Organizator może: a. Dopłacić brakujące środki, b. Przesunąć Termin Zakończenia, c. Zlecić wypłatę na swój rachunek bankowy, d. Dokonać zakupu w sklepie partnerskim tpay.com, e. Zlecić zwrot Składek Użytkownikom na Konta eHat.
 14. Od zrealizowania wypłaty na rachunek bankowy za pośrednictwem tpay.com jest pobierana prowizja w wysokości określonej w Cenniku.

Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 2. Zakazane jest organizowanie eHat-ów mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455).
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz za szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 5. Operator ma prawo przerwać bądź zawiesić świadczenie usług wobec Użytkownika, który łamie obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu.

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 3. Operator może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym Umowę Użytkownikowi, co będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika, który łamie zapisy Regulaminu lub obowiązujące prawo, w szczególności zakazy określone w pkt. 2-3 rozdziału „Odpowiedzialność Użytkowników” niniejszego Regulaminu.
 4. Po usunięciu Konta Użytkownik wszelkie informacje na temat Użytkownika nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania, zaś dokonane przez niego wcześniej operacje będą określone jako operacje „Użytkownika eHat”.

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: support@ehat.me lub listownie na adres siedziby Operatora.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Operatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).
 8. Operator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Organizatora eHat powstałych w związku z niewywiązaniem się ze zobowiązań jakie Organizator przyjął na siebie w stosunku do Finansujących, w szczególności w zamian za otrzymane Składki na realizację eHat’a.

Zmiany regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi np. poprzez rozesłanie wiadomości dla Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailową Użytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez poddanie stosownej informacji przy logowaniu się do Serwisu).
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim zaakceptowaniu ww. zmian przez Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, uznaje się że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Zmiany, które wejdą w życie nie dotyczą transakcji, które zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu. Do transakcji tych, a także do wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 6. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, wówczas umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian.
 7. Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Spółka. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych poprzez Serwis. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych wskazanych przez Spółkę jest obowiązkowe.
 2. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne służące zabezpieczeniu danych osobowych oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa, jednak mogą być wykorzystane przez banki w zakresie niezbędnym do dokonania płatności.
 3. Spółka ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług płatniczych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Czynności dokonywane w ramach Konta Użytkownika nie mają charakteru czynności bankowych. Wykonywanie płatności za pomocą Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939 ze zm.).
 5. Dane adresowe Spółki zamieszczone w Regulaminie stanowią aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się ze Spółką. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.
 6. Niniejszą Regulamin sporządzono w języku polskim, a prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych z jego stosowania właściwym jest prawo polskie.
 7. Dla wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Spółki.
 8. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi pod adresem https://ehat.me/page/regulamin-ehat przed rozpoczęciem korzystania z usług, w taki sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2) ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Warunkiem korzystania z usług Spółki, określonych Regulaminem, jest akceptacja Regulaminu.
 9. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z serwisu  rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution) znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Z dniem 09.07.2017 r. działalność Serwisu eHat.me została zawieszona do odwołania.